منوی دسته بندی

مینی چیلر

مینی چیلر و انواع آن ها :

مینی چیلر همان چیلر کوچک ساخته شده برای ظرفیت های زیر 15 تن تبرید ، معادل 52.8 کیلووات سرمایشی است .در پروژه هایی که بار برودتی پایین است و امکان تامین برق/گاز مورد نیاز وجود دارد ، میتوان از مینی چیلرها جهت سیستم تهویه مطبوع استفاده کرد. در برخی از موارد در مواقعی که سیستم مستقل بر سیستم سرمایش و گرمایش مرکزی ترجیح داده میشود نیز از این دستگاه استفاده میکنند.

انواع مینی چیلر :

  • مینی چیلر تراکمی
  • مینی چیلر جذبی

مینی چیلر تراکمی :

نمونه ی کوچک سازی شده ی ھمان چیلر تراکمی ھواخنک است با تغییرات بسیار جزیی که جهت کاھش مصرف برق یا سطح صدا عملکرد بھینه تری دارد. ابعاد این دستگاھھا بسیار کوچکتر ازچیلر ھای ظرفیت بالاست ولی باتوجه به صدای فن کندانسور این دستگاھ ھا توصیه می شود که در بام نصب گردند.

مینی چیلر جذبی :

چیلر های جذبی یکی از انواع وسایل تولید سرما هستند. این نوع از چیلر ها با استفاده از آب مقطر و لیتیم بروماید عمل می نمایند.

نظرات بسته شده است.